Manifestation du 1er mai – Beauvais, place J Hachette

Manifestation du 1er mai - Beauvais, place J Hachette